Acte van opname Willemina Harms 1690

Acte van opname Willemina Harms 1690

In het archief van de Stichting Emmanuelshuizen bevindt zich voor zover bekend maar één acte van opname van een vrouw in het tehuis, mogelijk omdat hierin bijzondere bepalingen waren opgenomen. Ten tijde van het opmaken van de acte, op 6 december 1690, was er geen woning vrij in het hofje. Toch mocht Willemina Harms zo snel als zij wilde in de Emmanuelshuizen komen wonen en wel in de collatorenkamer. Zodra er een woning vrijkwam in het huis mocht zij daar haar intrek nemen en kreeg dan een halve uitkering. Als er een tweede ‘benificie’ vrijkwam kreeg zij een hele uitkering.

De reden voor deze speciale behandeling is wellicht dat Willemina Harms een aanzienlijke som geld inbracht. Bij intrede diende zij een obligatie van 300 carolus gulden aan de collatoren te overhandigen. Dit kapitaal en de rente ervan zouden na haar dood aan het huis vervallen. Mocht zij komen te overlijden voordat er een ‘beneficie’ vrijkwam dan zou de helft van dit kapitaal aan de Stichting komen. De rente van het kapitaal mocht zij haar leven lang genieten. Daarnaast had zij nog een obligatie van tweehonderd carolus gulden, die vrij tot haar beschikking stond.